Język angielski to twoja przyszłość

Zapraszamy do udziału w projekcie, w ramach którego skorzystasz z
bezpłatnych szkoleń z języka angielskiego!

                Projekt pt.: ,,Język angielski to twoja przyszłość” nr RPWP.08.02.00-30-0062/18 realizowany przez Fundację Dar Edukacji w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego, w okresie 31/12/2019 – 31/10/2021 ma na celu podniesienie poziomu biegłości językowej Uczestników Projektu o jeden stopień wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzonego uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu.

                Projekt skierowany jest do osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego. W szczególności zachęcamy do zgłaszania się osoby o niskich kompetencjach/kwalifikacjach, w wieku 50+ oraz niepracujące, bezrobotne lub bierne zawodowo.

Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w zakresie kursów języka angielskiego dostosowanego do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego, w wymiarze 120h (2 bloki po 60h). Minimalny wymagany poziom obecności uczestników na szkoleniach wynosi 80%.

Zakończeniem udziału w projekcie będzie przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, mającego na celu potwierdzenie nabytych umiejętności językowych, poprzez uzyskanie stosownego certyfikatu, który stanowi formalne potwierdzenie zdobycia określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Zajęcia i egzamin certyfikacyjny są całkowicie bezpłatne, tj. w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty:

Kontakt

Biuro projektu:                                               

ul. Hoża 1, 60-591 Poznań                          

tel.: + 61 642 98 63                                         

e-mail: firs@firs.org.pl 

Aktualności

Informujemy, iż od marca 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu ,,Język angielski to twoja przyszłość”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Chętnych do udziału w projekcie prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów: kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz deklarację uczestnictwa. W przypadku zarejestrowanych osób bezrobotnych prosimy o dostarczenie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy. Osoby niepełnosprawne dodatkowo powinny dostarczyć oświadczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub dołączyć orzeczenie wydane przez właściwy organ. Dokumenty rekrutacyjne i regulamin znajdują się w zakładce „Dokumenty”.

02/03/20

daredukacji.pl