Z pracy do pracy

Szanowni Państwo,
24 marca na podane przez Państwa adresy e-mail wysłana zostanie instrukcja dotycząca logowania do platformy, na której prowadzone będą szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości. Prosimy o śledzenie swojej poczty elektronicznej.

Z PRACY DO PRACY – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że procedura odwoławcza została zakończona. Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

W związku z zagrożeniem koronawirusem, w ciągu najbliższych dni poinformujemy Państwa o rozpoczęciu szkoleń oraz formie w jakiej będą przeprowadzane zajęcia.

Lista rankingowa znajduje się w linku poniżej:

Z pracy do pracy – lista rankingowa!

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu. Zgodnie
z regulaminem od ocen przysługuje odwołanie. Formularze oceniających, doradcy zawodowego oraz podsumowanie punktacji otrzymają Państwo na adres mailowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym (dotyczy to jedynie osób, którym przysługuje odwołanie. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają w/w dokumenty po zwróceniu się z prośbą o przesłanie). Odwołania należy składać w ciągu 5 dni roboczych na adres mailowy projektu oraz wersji papierowej w biurze projektu.
Po odwołaniach zostaną zamieszczone składy grup szkoleniowych oraz grafiki szkoleń.

Na każdy adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z informacją o przyznanym numerze formularza rekrutacyjnego. Bardzo prosimy o sprawdzenie poczty elektronicznej.

Osobom zakwalifikowanym do projektu serdecznie gratulujemy!

Z pracy do pracy – nabór wniosków zakończony!

Szanowni Państwo,

informujemy, że przyjmowanie formularzy zakończyło się w dniu 10 lutego br. Osoby, które złożyły wnioski zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę z doradcą zawodowym w ramach działań komisji rekrutacyjnej. Po zakończeniu rozmów oraz ocen formularzy rekrutacyjnych na stronie ukaże się lista osób zakwalifikowanych do projektu, a następnie rozpocznie się etap szkoleniowo-doradczy.

Życzymy powodzenia!

Dokumenty rekrutacyjne

Z dniem dzisiejszym ogłaszamy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się w dniu 7 stycznia 2020 r. W załączeniu publikujemy dokumenty rekrutacyjne: regulamin rekrutacji zawierający kwestie formalne uczestnictwa w projekcie oraz formularze rekrutacyjne, które zostały podzielne na formularz A w przypadku chęci podniesienia umiejętności lub kwalifikacji poprzez udział w kursach szkoleniowych oraz formularz B w przypadku ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej dotacji. Do wypełnionego oraz podpisanego formularza rekrutacyjnego należy obowiązkowo dołączyć dokumenty potwierdzające status osoby zwolnionej/przewidzianej do zwolnienia/zagrożonej zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika zgodnie ze wskazaniami w regulaminie projektu. Dokumenty w wersji papierowej należy składać w biurze projektu pod adresem: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

„Będę miała firmę” – informacje dotyczące rozliczania dotacji

05.03.2019

Szanowne Panie,

w związku z rozpoczęciem zakupów w ramach powstałych firm informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków należy:

 1. Wszelkie zakupy finansowane z dotacji oraz/lub wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta.
 2. Opis dokumentów należy nadrukowywać (lub dołączać w postaci załącznika do faktury lub innego dokumentu zakupowego) na każdym dokumencie wystawionym na firmę, który potwierdza wydatkowanie dotacji lub wsparcia pomostowego.
 3. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestniczka nie posiada towarów, które wykazała w rozliczeniu, a które nabyła w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestniczka powinna wykazać dochód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów (zdjęcia w momencie zakupu).
 4. Osoby, które w ramach dotacji zamierzają zakupić używane środki trwałe zobowiązane są do przedstawienia załączonych poniżej dwóch oświadczeń dotyczących środka trwałego oraz jego pochodzenia. Ponadto konieczne jest udokumentowanie wartości rynkowej używanej rzeczy w sposób następujący: wycena rzeczoznawcy majątkowego lub przedstawienie co najmniej 3 ofert sprzedaży rzeczy o tym samych parametrach technicznych/ roku produkcji itp. ze sklepów internetowych lub portalu allegro. Przedstawione do porównania oferty muszą zawierać datę, wszelkie parametry techniczne oraz cenę. Brak ofert potwierdzających cenę zakupionych środków powoduje niekwalifikowanie wydatku, a co za tym idzie zwrot nieprawidłowo poniesionych wydatków.
 5. Należy pamiętać, iż zakupione na podstawie umów cywilno-prawnych (tzw. umowa kupna-sprzedaży) sprzęty należy zgłaszać do Urzędu Skarbowego oraz posiadać potwierdzenia zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (2% wartości umowy).
 6. Formularz zawierający tabele z rozliczeniem dotacji należy przedstawić po zrealizowaniu całej inwestycji, tj. wydatkowaniu środków i dokonaniu założonych w biznesplanie zakupów. Po zakończeniu okresu wydatkowania dotacji (3 mc) będziemy się z Paniami indywidualnie kontaktować celem przeprowadzenia kontroli wydatków.
 7. Do wszystkich zakupów płaconych kartą lub przelewem należy posiadać potwierdzenia przelewów.
 8. Wydatki ponoszone z dotacji oraz wsparcia pomostowego powinny zostać zaksięgowane w książce przychodów i rozchodów w kolumnie 15 (która nie tworzy kosztu- dotacja nie jest kosztem), a w polu uwagi należy umieścić informację, iż wydatek jest „finansowany z dotacji/ wsparcia pomostowego”. Jeśli dana osoba nie prowadzi KPiR, wydatki należy umieścić w ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia. Beneficjent będzie kontrolował wydatki poniesione jedynie z dotacji jednak należy pamiętać, iż inne organy mogą kontrolować wydatki ponoszone również ze wsparcia pomostowego.

Ponadto do 10 dnia każdego miesiąca należy przesyłać na adres mailowy dotacjedlakobiet@daredukacji.pl potwierdzenie (w formacie pdf) zapłaty składek ZUS lub składki zdrowotnej w przypadku korzystania z ulgi na start.

Przesłanie w/w potwierdzenia warunkuje otrzymanie kolejnej transzy wsparcia pomostowego. Przelewy będą realizowane po dostarczeniu w/w potwierdzeń od WSZYSTKICH Uczestniczek.

Poniżej znajdą Panie również wniosek o zmianę w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w biznesplanie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zmiany mogą dotyczyć terminu dokonywania zakupów, przesunięć cenowych powyżej 10% wartości pozycji, parametrów technicznych sprzętu oraz innych w zależności od potrzeby. Wniosek został przykładowo wypełniony.

Należy pamiętać, że zmiany każdorazowo muszą się bilansować (jeśli z jednej pozycji ujmujemy 100 zł to do drugiej trzeba dodać 100 zł, wtedy bilans = 0).

Życzymy powodzenia w prowadzeniu firm!

Dokumenty do pobrania:

BMF – opis faktury

Oświadczenie nabywcy dotyczące zakupu używanego środka trwałego 

Oświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego

Wniosek o zmianę w harmonogramie i biznesplanie

„Będę miała firmę” – ostateczna lista rankingowa!

22.02.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że procedura odwoławcza została zakończona. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Gratulujemy serdecznie przyznanych dofinansowań i życzymy powodzenia w prowadzeniu własnej firmy!

Ostateczna lista rankingowa

„Będę miała firmę” – informacje

18.02.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że procedura odwoławcza zostanie zakończona 21 lutego br. 22 lutego zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego oraz doradczego wsparcia pomostowego. Aby tego dokonać należy:

 1. założyć działalność zgodnie ze złożonym biznesplanem w zakresie zgodności kodu PKD – konieczność zgodności PKD w zakresie branż SMART i OZE wykazanych jako główne PKD – wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG ze statusem firmy „aktywny”,
 2. przedstawić potwierdzenie zgłoszenia do ZUS,
 3. założyć firmowe konto bankowe z nazwą firmy – wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem poświadczone za zgodność z oryginałem,
 4. zabezpieczyć umowę o bezzwrotną dotację w jeden ze sposobów wskazanych w regulaminie zabezpieczeń opublikowanym w dniu 18.02.2019 na stronie internetowej projektu. Na podstawie zestawienia dokumentów będą mogli Państwo zweryfikować czy do zabezpieczenia został przedstawiony wymagany komplet dokumentów. Nie może zabraknąć żadnego z wymaganych załączników.

  W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia – poręczyciele zobowiązani są stawić się razem z Uczestniczką projektu aby dopełnić dokumentów oraz potwierdzić swoją tożsamość. W przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego – dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika – Uczestniczka podpisuje umowę o przyznanie bezzwrotnej dotacji, a następnie udaje się z nią do notariusza w celu zabezpieczenia. Po dokonaniu zabezpieczenia Uczestniczka dostarcza akt notarialny koordynatorowi projektu w terminie zawartym w umowie.

 5. przedstawienie do umowy zaktualizowanego o datę harmonogramu rzeczowo-finansowego z biznesplanu – jeśli komisja nie dokonała zmniejszenia dofinansowania, wtedy należy przynieść niezmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy. (zmiany w harmonogramie będą mogły być wprowadzone po podpisaniu umowy. Formularz zmian będzie opublikowany w terminie późniejszym).

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Umowy będą podpisywane 26 lutego w godzinach 9:00 – 13:00 w biurze projektu przy ul. Hożej 1 w Poznaniu. Osoby, które we wskazanym terminie nie mogą się stawić proszone są o kontakt z koordynatorem, w takim przypadku ustalany będzie indywidualny termin podpisania umowy.

Regulamin zabezpieczeń – plik pdf

Regulamin zabezpieczeń – plik doc.

Umowa poręczenia

Weksel

Załącznik 1_Kwestionariusz os. beneficjenta

Załącznik 2_ Kwestionariusz os. poręczyciela

Załącznik 3a_Oświadczenie_zgoda

Załącznik 3b_Oświadczenie_zgoda małżonka

Załącznik 3c_Oświadczenie o niepozostawaniu w zw. małż.

Załącznik 4_Zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik 5_zgoda małżonka poręczyciela

Zestawienie dokumentów