Zatrudnienie w ramach firm.

Doprecyzowując § 2 pkt. 3 d) Regulaminu tj. Punkty strategiczne (nieobowiązkowe) przyznawane za utworzenie min. 1 stanowiska pracy (z zatrudnieniem na umowę o pracę) w ciągu 12 m-cy od rozpoczęcia dział. gosp. – 30 pkt. informuję, iż w celu przyznania punktów z przedmiotowego paragrafu na etapie oceny biznesplanu przez Komisję Oceny Wniosków należy zadeklarować zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum 1/2 etatu na okres minimum 3 miesięcy. Minimalny okres (3 miesięcy) obowiązywania umowy z pracownikiem musi mieścić się w obowiązkowych 12 miesiącach prowadzenia działalności.
Jednocześnie informuję, że osoby spokrewnione oraz przebywające w tym samym gospodarstwie domowym podlegają wyłączeniu z przedmiotowego kryterium, zatem ich zatrudnienie w ramach działalności nie będzie punktowane.
Informacja o przyznaniu dodatkowych punktów i warunkach zatrudnienia osoby (określonych przez Uczestniczkę) będzie zawarta w Umowie o przyznanie bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej, a Uczestniczka która zadeklaruje takie zatrudnienie będzie zobowiązana do wykonania postanowień umowy pod rygorem zwrotu środków w przypadku ich niedopełnienia. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie dokonywania podczas kontroli prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba będzie zobowiązania do przedstawienia dokumentów potwierdzających utworzenie stanowiska pracy z uwzględnieniem w/w warunków.

Harmonogram szkoleń oraz doradztwa w zakresie biznesplanu.

Informujemy, że w dniach 26-27.05.2017 r oraz 31.05-2.06.2017 r. w godzinach 09:30-17:30 w Wałbrzychu (Hotel Maria) odbywają się szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”
dla I grupy Uczestników projektu „Własna Firma”.
Jednocześnie w dniu 27.05.2017 r. rozpoczniemy pierwsze spotkania w ramach konsultacji  w zakresie Biznesplanów planowanych do uruchomienia działalności gospodarczej. Konsultacje zorganizowane są dla 12 Uczestników/czek Projektu, którzy zostali zakwalifikowani w ramach I tury rekrutacji.

wyniki rekrutacji

Miło nam ogłosić wyniki rekrutacji uczestników projektu „WŁASNA FIRMA” w ramach I tury.

W ramach I tury rekrutacji:

– wpłynęły 23 formularze zgłoszeniowe;

– do etapu II rekrutacji przystąpiły 12 osoby, 11 zrezygnowały z dalszego procesu rekrutacji;

– poziom min. 60% punktów w ramach II etapu rekrutacji uzyskało 12 kandydatów;

– do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych ostatecznie 12 uczestników : 7 Kobiet, 5 Mężczyzn

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi (oddzielnie dla Kobbiet :Wyniki rekrutacji_I tura_Własna Firma_KOBIETY i
Mężczyzn: Wyniki rekrutacji_I tura_Własna Firma_MĘŻCZYŹNI)!

Wszystkim zakwalifikowanym osobą GRATULUJEMY!! POWODZENIA W ROZWIJANIU SKRZYDEŁ WŁASNEGO BIZNESU! „

Własna Firma – Dolnośląskie

Informujemy, że w związku ze zmianami regulaminu w zakresie końcowych terminów rekrutacji, nabór do projektu został wznowiony.
Poszczególne etapy w ramach rekrutacji będą organizowane na bieżąco, zgodnie z zapisami pkt. 5 &3 Regulaminu.
Zapraszamy do składania dokumentów, termin najbliższego zamknięcia rekrutacji to 31.05.2017 r.

Startujemy ze szkoleniami już od przyszłego poniedziałku!

W załączeniu przedstawiamy skład grup szkoleniowych oraz grafiki szkoleń.
Z uwagi na zrekrutowanie osób z terenu powiatu konińskiego oraz tureckiego szkolenia zostaną zorganizowane w miastach Konin oraz Turek (adresy w grafikach). Skład grup szkoleniowych nastąpił według miejsca zamieszkania.
O terminach doradztwa indywidualnego zostaną Panie poinformowanie indywidualnie aby dobrać odpowiadający termin.
Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu każda z Uczestniczek zobowiązana jest do uczestnictwa w co najmniej 80% godzin bloku szkoleniowo-doradczego aby przystąpić do egzaminu końcowego, którego wynik będzie również liczony podczas wyboru biznesplanów do dofinansowania.
Powodzenia w chłonięciu wiedzy!

dokumenty związane z udziałem w Projekcie

W załączeniu przedstawiamy regulamin przyznawania środków finansowych, na podstawie którego oceniane będą biznesplany, a także wypłacane będzie wsparcie finansowe. Zamieszczony zostaje również wzór biznesplanu, który przygotują Państwo do ubiegania się o bezzwrotne środki finansowe.
Dodatkowo zajdą Państwo wnioski o zwroty kosztów dojazdu oraz opieki podczas szkoleń i doradztwa, o które mogą się Państwo ubiegać w ramach projektu.
Niebawem zostanie zamieszczona informacja o składzie grup szkoleniowych oraz grafiki szkoleń.
Wniosek_ Zwrot kosztów dojazdu
Wniosek_ Zwrot kosztów opieki

PRZEDSIĘBIORCZE KOBIETY – ostateczna lista rankingowa!

W załączeniu przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową po odwołaniach. Oceny odwołań wraz z podsumowaniem punktacji zostały wysłane na adresy mailowe podane w formularzach rekrutacyjnych. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu skontaktujemy się w celu umówienia terminów rozpoczęcia działań przygotowujących do prowadzenia własnej działalności. Osobom zakwalifikowanym gratulujemy! Osobom zakwalifikowanym do listy rezerwowej życzymy powodzenia w dążeniu do założenia własnej firmy!

Ostateczna lista rankingowa

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do Przedsiębiorczych Kobiet

Procedura oceny formularzy rekrutacyjnych dobiegła końca zatem w załączeniu przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu. Jednocześnie otrzymają Państwo w dniu dzisiejszym na adresy mailowe wskazane w formularzach karty oceny merytorycznej 2 oceniających, ocenę doradcy zawodowego oraz podsumowanie punktacji. Odwołania od oceny należy składać na formularzu, który znajduje się również w załączeniu. Odwołania należy wysłać zeskanowane z podpisem na adres mailowy przedsiebiorcze-kobiety@daredukacji.pl oraz złożyć (lub wysłać) wersję papierową do biura projektu przy ul. Legionów 12/1 Konin. Informujemy, iż zgodnie z regulaminem odwołania przyjmowane są przez 5 dni (liczone od 14.04.2017r.). Po zakończeniu procedury odwołań zakończymy rekrutację oraz ukaże się ostateczna lista rankingowa i rozpoczną się działania projektu.
Uczestniczkom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!
Wszystkim Państwu dziękujemy za współpracę i życzymy zdrowych świąt, smacznego jajka i mokrego dyngusa! 🙂

wydłużenie prac komisji rekrutacyjnej

Z uwagi na dużą liczbę formularzy rekrutacyjnych do oceny informujemy, iż prace komisji rekrutacyjnej zostały wydłużone. Wstępna lista rankingowa zostanie opublikowana na stronie internetowej nie później niż do 14. kwietnia (piątek). Równocześnie przesłane będą zgodnie z regulaminem karty oceny, a następnie przez okres 5 dni będzie można złożyć odwołanie.

Końcówka rekrutacji – PRZEDSIĘBIORCZE KOBIETY

PRZEDSIĘBIORCZE KOBIETY – to ostatni projekt dotacyjny w Wielkopolsce i wraz z końcem marca kończymy rekrutację. Tylko do 31.03 można jeszcze składać dokumenty rekrutacyjne, dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływy do biura – dotyczy również przesyłek pocztowych)

W tym – ostatnim – tygodniu przedłużyliśmy godziny otwarcia biura w Koninie:

29/03 środa 8.00 – 14.00

30/03 czwartek 8.00 – 15.30 (z przerwą pomiędzy 9.30 a 11.00)
31/03 piątek – 8.00 – 16.00

Centrala Partnera (FIRS) w Poznaniu bez zmian – codziennie do 16.00

dokumenty są przyjmowane w obu biurach