HARMONOGRAMY FORM WSPARCIA

„Akademia spedytora”, Nr RPWP.08.03.01-30-0036/21

Publikujemy harmonogramy form wsparcia dla Uczniów w miesiącu kwietniu i maju. Jednocześnie informujemy, iż rozpoczęły się staże uczniowskie, które będą realizowane do 26 maja w firmie ABC-CZEPCZYŃSKI Sp. z o.o. Sp. k. pod adresem ul. Wigury 20, 64-400 Międzychód.

Klub Seniora życie-zapał-ruch

W ramach trwałości  projektu „Klub Seniora zapał-życie-ruch” odbywają się cykliczne spotkania z  osobami starszymi.

 Urząd Gminy Lisków/ Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie w związku
z zakończeniem projektu pn.: „Klub seniora zapał-życie-ruch” realizowanego w okresie 01.10.2018 r. – 30.06.2022 r w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączanie społeczne, 7.2 Usługi społeczne  i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Umowa nr RPWP.07.02.02-30-0085/17-00 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych i zdrowotnych w postaci działania Klubu seniora co najmniej przez 5 lat.

Celem Klubu Seniora jest: utrzymanie cyklicznych spotkań z osobami starszymi , zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród 46 osób zamieszkujących na terenie gminy Lisków.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

„Akademia spedytora”, Nr RPWP.08.03.01-30-0036/21

W dniu dzisiejszym 2 nauczycieli szkoły objętej działaniami projektu rozpoczyna realizację szkolenia WARUNKI DOSTAW INCOTERMS 2020. Zdobyte kwalifikacje pozwolą podnieść wiedzę z zakresu logistyki, która następnie zostanie przekazana uczniom szkoły.