„Z PRACY DO PRACY” – Informacje dotyczące rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem zakupów w ramach powstałych firm informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków należy:
1. Wszelkie zakupy finansowane z dotacji oraz/lub wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta.
2. Opis dokumentów należy nadrukowywać (lub dołączać w postaci załącznika do faktury lub innego dokumentu zakupowego) na każdym dokumencie wystawionym na firmę, który potwierdza wydatkowanie dotacji lub wsparcia pomostowego.
3. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestnik powinien wykazać dochód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów (zdjęcia w momencie zakupu).
4. Osoby, które w ramach dotacji zamierzają zakupić używane środki trwałe zobowiązane są do przedstawienia załączonych poniżej dwóch oświadczeń dotyczących środka trwałego oraz jego pochodzenia. Ponadto konieczne jest udokumentowanie wartości rynkowej używanej rzeczy w sposób następujący: wycena rzeczoznawcy majątkowego lub przedstawienie co najmniej 3 ofert sprzedaży rzeczy o tym samych parametrach technicznych/ roku produkcji itp. ze sklepów internetowych lub portalu allegro. Przedstawione do porównania oferty muszą zawierać datę, wszelkie parametry techniczne oraz cenę. Brak ofert potwierdzających cenę zakupionych środków powoduje niekwalifikowanie wydatku, a co za tym idzie zwrot nieprawidłowo poniesionych wydatków.
5. Należy pamiętać, iż zakupione na podstawie umów cywilno-prawnych (tzw. umowa kupna-sprzedaży) sprzęty należy zgłaszać do Urzędu Skarbowego oraz posiadać potwierdzenia zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (2% wartości umowy).
6. Formularz zawierający tabelę z rozliczeniem dotacji należy przedstawić po zrealizowaniu całej inwestycji, tj. wydatkowaniu środków i dokonaniu założonych w biznesplanie zakupów. Po zakończeniu okresu wydatkowania dotacji (1 mc) będziemy się z Państwem indywidualnie kontaktować celem przeprowadzenia kontroli wydatków.
7. Do wszystkich zakupów płaconych kartą lub przelewem należy posiadać potwierdzenia przelewów.
8. Wydatki ponoszone z dotacji oraz wsparcia pomostowego powinny zostać zaksięgowane w książce przychodów i rozchodów w kolumnie 15 (która nie tworzy kosztu- dotacja nie jest kosztem), a w polu uwagi należy umieścić informację, iż wydatek jest „finansowany z dotacji/ wsparcia pomostowego”. Jeśli dana osoba nie prowadzi KPiR, wydatki należy umieścić w ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia. Beneficjent będzie kontrolował wydatki poniesione jedynie z dotacji jednak należy pamiętać, iż inne organy mogą kontrolować wydatki ponoszone również ze wsparcia pomostowego.
Ponadto do 10 dnia każdego miesiąca należy przesyłać na adres mailowy j.gosciniak@firs.org.pl potwierdzenie (w formacie pdf) zapłaty składek ZUS lub składki zdrowotnej w przypadku korzystania z ulgi na start (przy pierwszym rozliczeniu proszę o przesłanie potwierdzeń zapłaty składek za LIPIEC I SIERPIEŃ).
Przesłanie w/w potwierdzenia warunkuje otrzymanie kolejnej transzy wsparcia pomostowego. Przelewy będą realizowane po dostarczeniu w/w potwierdzeń od WSZYSTKICH Uczestników.
Poniżej znajdą Państwo również wniosek o zmianę w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w biznesplanie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Zmiany mogą dotyczyć terminu dokonywania zakupów, przesunięć cenowych powyżej 10% wartości pozycji, parametrów technicznych sprzętu oraz innych w zależności od potrzeby. Wniosek został przykładowo wypełniony.
Należy pamiętać, że zmiany każdorazowo muszą się bilansować (jeśli z jednej pozycji ujmujemy 100 zł to do drugiej trzeba dodać 100 zł, wtedy bilans = 0).

Życzymy powodzenia w prowadzeniu firm!


Z pracy do pracy – podpisanie umów na otrzymanie bezzwrotnej dotacji!

Szanowni Państwo,
informuję, że umowy będą podpisywane 30 lipca w godzinach 8:00 – 15:00 w Biurze Projektu przy ul. Hożej 1 w Poznaniu. Przypominam o konieczności dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów.
Lista ww dokumentów została opublikowana 20 lipca br.

Zostaną Państwo indywidualnie umówieni na wskazaną godzinę.
Proszę o zabranie maseczki i wstawienie się o umówionej godzinie.

Z pracy do pracy – informacje

Szanowni Państwo,

Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego oraz doradczego wsparcia pomostowego. Aby tego dokonać należy:

1. założyć działalność zgodnie ze złożonym biznesplanem w zakresie zgodności kodu PKD – konieczność zgodności PKD w zakresie branży SMART wykazanej jako główne PKD – wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG ze statusem firmy „aktywny”,

2. przedstawić potwierdzenie zgłoszenia do ZUS,

3. założyć firmowe konto bankowe z nazwą firmy – wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem poświadczone za zgodność z oryginałem,

4. zabezpieczyć umowę o bezzwrotną dotację w jeden ze sposobów wskazanych w regulaminie zabezpieczeń opublikowanym w dniu 20.07.2020 na stronie internetowej projektu. Na podstawie zestawienia dokumentów będą mogli Państwo zweryfikować czy do zabezpieczenia został przedstawiony wymagany komplet dokumentów. Nie może zabraknąć żadnego z wymaganych załączników.
W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia – poręczyciele zobowiązani są stawić się razem z Uczestnikiem/czką projektu aby dopełnić dokumentów oraz potwierdzić swoją tożsamość. W przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego – dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika – Uczestnik/czka podpisuje umowę o przyznanie bezzwrotnej dotacji, a następnie udaje się z nią do notariusza w celu zabezpieczenia. Po dokonaniu zabezpieczenia Uczestnik/czka dostarcza akt notarialny koordynatorowi projektu w terminie zawartym w umowie.

5. przedstawienie do umowy zaktualizowanego o datę harmonogramu rzeczowo-finansowego z biznesplanu – jeśli komisja nie dokonała zmniejszenia dofinansowania, wtedy należy przynieść niezmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy. (zmiany w harmonogramie będą mogły być wprowadzone po podpisaniu umowy. Formularz zmian będzie opublikowany w terminie późniejszym).

6. przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek ZUS

7. przedstawienie oświadczenia, że działalność gospodarcza, na którą otrzymuje środki, nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny.

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Umowy będą podpisywane w ostatnim tygodniu lipca w biurze projektu przy ul. Hożej 1 w Poznaniu. O dokładnym terminie poinformujemy Państwa w ciągu najbliższych 3 dni. Osoby, które we wskazanym terminie nie będą mogły się stawić proszone są o kontakt z koordynatorem, w takim przypadku ustalany będzie indywidualny termin podpisania umowy.

Z pracy do pracy – ostateczna lista rankingowa!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że procedura odwoławcza została zakończona. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Gratulujemy serdecznie przyznanych dofinansowań i życzymy powodzenia w prowadzeniu własnej firmy!

20 lipca (poniedziałek) ogłoszony zostanie termin podpisania umów na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, który przypadać będzie w ostatnim tygodniu lipca. Prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej!

Z PRACY DO PRACY – WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

Poniżej publikujemy wstępną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Na adresy mailowe wskazane w formularzach rekrutacyjnych zostaną wysłane oceny biznesplanów.
Osoby wykazane w polu „Dofinansowanie/ rezerwa finansowa” zostały zakwalifikowane do dofinansowania jednak ich sytuacja może ulec zmianie po rozpatrzeniu odwołań.
W zakresie ocen informujemy, iż dodatkowe punkty za zatrudnienie nie były przyznawane jeśli w biznesplanie nie była wypełniona rubryka dotycząca zatrudnienia, ponieważ wpływało to na pozostałe sekcje biznesplanu. Osobom, które nie uzyskały minimum punktowego również w/w punkty dodatkowe nie przysługiwały.
Jednocześnie informujemy, iż działalności które wpisały się w branże SMART zobowiązane są przy założeniu działalności do wykazania PKD głównego odpowiadającego branży SMART (kody nie mogą być poboczne).
Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych osobom zakwalifikowanym do rezerwy finansowej, listy rezerwowej i osobom, które nie uzyskały wymaganego minimum punktowego przysługują odwołania, które należy przygotować w wersji elektronicznej (zeskanowane) wraz z podpisem, a następnie przesłać na adres mailowy poznan@daredukacji.pl, a także dostarczyć w wersji papierowej na adres biura projektu (ul. Hoża 1, 60-591 Poznań). Należy podkreślić, iż odwołanie nie jest uzupełnieniem informacji w biznesplanie lecz uargumentowaniem w jakim zakresie Uczestnik projektu nie zgadza się z oceną eksperta.
Procedura odwoławcza będzie trwać 5 dni roboczych od daty opublikowania listy. Po zakończeniu procedury odwoławczej zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa. Wtedy będą Państwo zobowiązani do otwarcia działalności gospodarczych, a następnie zostaną zabezpieczone oraz podpisane umowy na wypłatę bezzwrotnej dotacji. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 730 101 169.
Serdecznie gratulujemy osobom wstępnie zakwalifikowanym do dofinansowania!

„Z pracy do pracy” – termin naboru wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w terminie od 10 czerwca 2020 r. do 25 czerwca 2020 r. prowadzony będzie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego wraz z załącznikami. Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub dostarczyć osobiście do biura projektu, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach elektronicznych na płycie CD lub pendrivie.

Dokumenty obowiązkowe do złożenia:
1. Wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej zawierający Biznesplan w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersją elektroniczną na 2 nośnikach (CD/pendrive) – Płytę CD należy opisać: Imię, nazwisko, pełna nazwa firmy.
2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego
3. Kserokopię zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)
4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
6. Oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe przyznawane za zatrudnienie pracownika
7. Lista obecności z zajęć zdalnych (mail z dnia 29.04.2020)

Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć do 25.06.2020. Dokumenty niekompletne lub bez załączników nie będą przyjmowane.
Po zakończeniu naboru odbędą się obrady Komisji Oceny Wniosków.
Proszę, aby dokumenty były przedziurkowane oraz wpięte w wąsy do skoroszytów bez dodatkowych koszulek, teczek oraz skoroszytów. Dokumentów nie należy trwale zszywać!

 

Dokumenty do pobrania:

Będę miała firmę!

Szanowni Państwo,
informujemy, że realizacja projektu „Będę miała firmę” dobiegła końca!
Wszystkim Uczestniczkom serdecznie dziękujemy za udział w projekcie i współpracę oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych!