Klub Seniora życie-zapał-ruch

W ramach trwałości  projektu „Klub Seniora zapał-życie-ruch” odbywają się cykliczne spotkania z  osobami starszymi.

 Urząd Gminy Lisków/ Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie w związku
z zakończeniem projektu pn.: „Klub seniora zapał-życie-ruch” realizowanego w okresie 01.10.2018 r. – 30.06.2022 r w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączanie społeczne, 7.2 Usługi społeczne  i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Umowa nr RPWP.07.02.02-30-0085/17-00 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych i zdrowotnych w postaci działania Klubu seniora co najmniej przez 5 lat.

Celem Klubu Seniora jest: utrzymanie cyklicznych spotkań z osobami starszymi , zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród 46 osób zamieszkujących na terenie gminy Lisków.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – zapewnienie sal szkoleniowych

Szanowni Państwo,

Fundacja Dar Edukacji w związku z realizacją projektu ,,Aktywna postawa” RPWP.07.01.02-30-0007/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zapewnienie sal szkoleniowych

Oferty należy przedstawić do dnia 23.02.2022r.osobiście lub pocztą na adres:
Fundacja Dar Edukacji, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań,
bądź na adres e-mail: j.gosciniak@firs.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną̨ dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – przeprowadzenie pośrednictwa pracy

Szanowni Państwo,

Fundacja Dar Edukacji w związku z realizacją projektu ,,Aktywna postawa” RPWP.07.01.02-30-0007/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację pośrednictwa pracy

Oferty należy przedstawić do dnia 23.02.2022r.osobiście lub pocztą na adres:
Fundacja Dar Edukacji, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań,
bądź na adres e-mail: j.gosciniak@firs.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną̨ dokumentacją i do udziału w postępowaniu.


W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji