SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

„Akademia spedytora”, Nr RPWP.08.03.01-30-0036/21

W dniu dzisiejszym 2 nauczycieli szkoły objętej działaniami projektu rozpoczyna realizację szkolenia WARUNKI DOSTAW INCOTERMS 2020. Zdobyte kwalifikacje pozwolą podnieść wiedzę z zakresu logistyki, która następnie zostanie przekazana uczniom szkoły.

Język angielski to Twoja przyszłość

RPWP.08.02.00-30-0062/18

Szanowni Uczestnicy/czki projektu!

Informujemy, że w oświadczeniu uczestnika w pkt. 1 powinna widnieć prawidłowa nazwa administratora danych osobowych w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020 tj. Województwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Jednocześnie w pkt. nr 5 powinien być przedstawiony prawidłowy numer projektu tj.: RPWP.08.02.00-30-0062/18.

Doposażenie pracowni

„Akademia spedytora”, Nr RPWP.08.03.01-30-0036/21

Pracownia spedytorska stworzona w ramach projektu już działa! Od dziś uczniowie mogą korzystać z najnowszego sprzętu zakupionego ze środków projektu. W skład wyposażenia wchodzą drukarki etykiet, czytniki, etykiety oraz taśmy woskowo-żywiczne. Nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu wdrażania oraz użytkowania wskazanych urządzeń i systemów, aby sprawnie przekazywać wiedzę. Najnowszy sprzęt pozwoli uczniom zdobywać wiedzę w pracowni odwzorowującej w 100% obowiązki, które będą wykonywać na rynku pracy w zawodzie spedytora.

Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych

PŁYNNE PRZEJŚCIE

Informujemy, iż aktualizacji uległy dokumenty rekrutacyjne projektu w tym:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Formularze rekrutacyjne
  3. Regulamin przyznawania środków finansowych.

informujemy, że w ciągu 10 dni od opublikowania w/w dokumentów rozpocznie się nabór formularzy rekrutacyjnych.

Poniżej aktualne dokumenty do pobrania. Zapraszamy do udziału w projekcie!

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/KNS/2022/FDE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/KNS/2022/FDE na świadczenie usług pracy socjalnej przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 56 Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego. Dotyczy projektu „Kierunek: Nowy Start!” RPDS.09.01.01- 02- 0072/20

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Dar Edukacji postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 1/KNS/2022/FDE, opublikowane w bazie konkurencyjności pod nr 2022-9889-115584), realizując zasadę konkurencyjności na Świadczenie usług pracy socjalnej przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 56 Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu pn. „Kierunek: Nowy Start!””, nr RPDS.09.01.01-02-0072/20w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 „Włączenie społeczne”, Działanie nr 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie nr 9.1.1 „Aktywna integracja – konkursy horyzontalne” Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

– w zakresie realizacji powyższego zadania dokonano wyboru oferty firmy: BRC Consulting Renata Różycka, ul. Brzozowa 3b/4, Wysoka, 52-200 Wrocław,  NIP 8941832406.

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi  61 600,00 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115584

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/KNS/2022/FDE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Szanowni Państwo
Fundacja Dar Edukacji ogłasza zapytanie ofertowe na 

Świadczenie usług pracy socjalnej przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 56 Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego

w ramach realizowanego projektu pt. Kierunek: Nowy Start!” RPDS.09.01.01-02-0072/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie:9.1.1 Aktywna integracja konkursy horyzontalne.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 05.07.2022 r. godz.15:00

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115584  

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami: