Dokumenty rekrutacyjne

Z dniem dzisiejszym ogłaszamy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się w dniu 7 stycznia 2020 r. W załączeniu publikujemy dokumenty rekrutacyjne: regulamin rekrutacji zawierający kwestie formalne uczestnictwa w projekcie oraz formularze rekrutacyjne, które zostały podzielne na formularz A w przypadku chęci podniesienia umiejętności lub kwalifikacji poprzez udział w kursach szkoleniowych oraz formularz B w przypadku ubiegania się o przyznanie bezzwrotnej dotacji. Do wypełnionego oraz podpisanego formularza rekrutacyjnego należy obowiązkowo dołączyć dokumenty potwierdzające status osoby zwolnionej/przewidzianej do zwolnienia/zagrożonej zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika zgodnie ze wskazaniami w regulaminie projektu. Dokumenty w wersji papierowej należy składać w biurze projektu pod adresem: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań.

Zapraszamy do udziału w projekcie!