Klub Seniora ”zapał – życie – ruch”

Opis projektu:

Projekt  Klub Seniora ”zapał-życie­-ruch” jest realizowany przez Fundację Dar Edukacji .

Okres realizacji projektu od 01.10.2018 do 30.06.2022

Cel projektu:

Celem głównym projektu Klub seniora ”zapał-życie­-ruch” jest zwiększenie aktywności i uczestnictwa 92 (51 Kobiet i 41 Mężczyzn) osób starszych niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (po zakończeniu aktywności zawodowej) z gminy Lisków w życiu społecznym, poprzez wspieranie rozwoju kulturalnego, edukacje prozdrowotna i zagospodarowaniem czasu wolnego osób starszych w okresie październik 2018 – maj 2021 rok.

Projekt został podzielony na dwie części:

I część:

Dostosowanie i modernizacja budynku i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie na działania projektowe związane z powstałym Klubem Seniora dla mieszkańców i mieszkanek gminy Lisków. Pomieszczenia po modernizacji zostaną również doposażone w niezbędny sprzęt do realizacji projektu oraz działań Klubu Seniora.

II część:

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w ramach powstałego Klubu Seniora po przez zajęcie aktywizujące:

– warsztaty społeczne
– wyjazdy kulturowe
– warsztaty i wykłady promujące zdrowie
– zajęcia artystyczno – kulturalne
– zajęcia aktywności fizycznej
– wyjazdy kulturowo – edukacyjne
– zajęcia komputerowe
– zajęcia z poradnictwa prawnego

Biuro projektu:
ul. Hoża 1
60-591 Poznań

Wartość projektu: 666 112,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  623 912,50 zł

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Fundacja Dar Edukacji z siedzibą przy ul. Zgierskiej 73,  Łódź reprezentowana przez Krzysztofa Makowskiego – Prezesa Zarządu, realizująca projekt Klub seniora ”zapał-życie-ruch”, w ramach poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie wycen w zakresie następujących usług do 23/09/2021:

 

Fundacja Dar Edukacji z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 54/56, 91-463 Łódź reprezentowana przez Krzysztofa Makowskiego – Prezesa Zarządu, realizująca projekt Klub seniora ”zapał-życie-ruch”, w ramach poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie wycen w zakresie następujących usług do 09/07/2021: