Klub Seniora życie-zapał-ruch

W ramach trwałości  projektu „Klub Seniora zapał-życie-ruch” odbywają się cykliczne spotkania z  osobami starszymi.

 Urząd Gminy Lisków/ Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie w związku
z zakończeniem projektu pn.: „Klub seniora zapał-życie-ruch” realizowanego w okresie 01.10.2018 r. – 30.06.2022 r w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Włączanie społeczne, 7.2 Usługi społeczne  i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Umowa nr RPWP.07.02.02-30-0085/17-00 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych i zdrowotnych w postaci działania Klubu seniora co najmniej przez 5 lat.

Celem Klubu Seniora jest: utrzymanie cyklicznych spotkań z osobami starszymi , zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej oraz aktywności społecznej wśród 46 osób zamieszkujących na terenie gminy Lisków.

Szczegółowy zakres wsparcia będzie zgodny ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.