Pniewska Akademia Kariery

Opis projektu:

Projekt: Pniewska Akademia Kariery jest realizowany przez Fundację Dar Edukacji  we współpracy z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego oraz Gminą Pniewy.

Okres realizacji projektu od 01.01.2019 do 31.07.2021

Cel projektu:

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach i zdolności zatrudnienia 174 uczniów szkoły poprzez warsztaty, szkolenia, staże oraz  doposażenie pracowni kształcenia praktycznego. Projekt zakłada również rozwój kompetencji 9 osób z kadry kształcenia zawodowego. 

Biuro projektu:
ul. Hoża 1
60-591 Poznań

Wartość projektu: 1 657 582,09 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  1 432 052,09 PLN

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja,  Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:

NAUCZYCIEL:

UCZEŃ:

STAŻE ZAWODOWE:

Zgodnie z założeniami projektu, każdy Stażysta może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy. W tym celu należy wypełnić poniższy dokument: