Pokonać Bariery

Projekt ,,Pokonać bariery”, RPDS.09.01.01-02-0033/19 realizowany jest przez Fundacje Dar Edukacji , w ramach Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Adres biura projektu:  ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław.

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 – 31.01.2021

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno  zawodowej 40 (26K/14 M) osób w wieku od 18 do 64 roku życia, zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym z obszaru województwa dolnośląskiego, w tym 50% osób z obszarów objętych programami rewitalizacji w terminie  od 01.02.2020 do 31.01.2021 r.

Projekt jest skierowany do osób, które spełniają następujące warunki:

  • są w wieku 18-64;
  • są bezrobotne lub bierne zawodowo:
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • zamieszkują województwo dolnośląskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego:

Zakres wsparcia

Program zajęć w projekcie obejmuje:

Opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji przez psychologa przy współpracy z doradca zawodowym

Indywidualne spotkania z psychologiem 3h/osobę.

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, 1h/osobę.

Szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych: społecznych:

3 dni spotkań po 8 godzin (tematyka warsztatów dotyczyć będzie: komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kształtowania postaw asertywnych, przełamywania postaw biernych i roszczeniowych, sposobów rozwiązywania konfliktów w formie wzajemnego dialogu bez użycia rozwiązań siłowych; umiejętności artykułowania własnych potrzeb w rozmowie z drugą osobą.

Wsparcie pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania uczestników – wsparcie dla 32os. (21K11M)

Zakres dostosowywany do indywidualnych potrzeb, m.in.: ratownictwo, rozumiane jako działalność doraźna będąca natychmiastową reakcją na wymagania sytuacji kryzysowej w życiu UP (nawrót uzależnienia, utrata zatrudnienia, pojawienie się choroby, sytuacji konfliktu z prawem) wspieranie prawidłowego .rozwoju i monitorowanie postępów UP kompensacja polegającą na wyr. braków, utrudniających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizowanie pomoc finansową ( zasiłek celowy na zakup opału na zimę), rzeczową (np. leki, odzież, bony żywnościowe) org. pomocy UP w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie śr. do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów. Wsparcie realizowane przez pracownika socjalnego posiadającego wymagane wykształcenie i doświadczeniu w real. usług socjalnych.

Wsparcie asystenta rodziny – wsparcie dla 12os. (8K4M)

zakres dostosowywany do indywidualnych potrzeb.

Indywidualne wsparcie psychologiczne –  wsparcie dla 40os. (26K14M)

spotkania indywidualne średnio po 8h na uczestnika (średnio 8 spotkań po 1h/UP) zakłada się że część osób może wymagać większej liczby godzin wsparcia część mniejszej)

Poradnictwo prawne – wsparcie dla 25 os. (17K8M)

pomoc w rozwiązaniu indywidualnych problemów prawnych

Staże zawodowe – wsparcie dla 20os(12K8M).

3 miesięczny staż zawodowy (stypendium stażowe w wysokości  1033,70 zł/m-c netto)

Szkolenia zawodowe wsparcie dla – 24os. (15K9M)

Wybór szkolenia będzie się indywidualnie dla każdego z 24UP, na podstawie IPW i pod kątem faktycznego zapotrzebowania przeszkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami na RP.

Pośrednictwo pracy – 40os. (24K16M)

zbieranie ofert pracy od pracodawców oraz udostępnianie ich średnio po 5 ofert pracy na os.

organizacja spotkań pracodawców z uczestnikami projektu, na których pracodawca przedstawia oferty pracy lub ma możliwość kontaktu z uczestnikami projektu zainteresowanymi podjęciem pracy;

udostępnianie pracodawcom poszukującym pracowników danych uczestników projektu w zakresie umożliwiającym wstępną ocenę uczestnika projektu pod kątem ewentualnego zatrudnienia;

przygotowanie portfolio UP

Dokumenty do pobrania:

Całkowita wartość projektu wynosi  450 558,75 zł , w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi  428 018,27 zł.