Szansa na nowy start 

 Okres realizacji projektu: od 2021-08-01 do 2023-02-28 

Miejsce realizacji: województwo wielkopolskie 

Dofinansowanie 1 753 227,81 zł

Do projektu zapraszamy 200 osób w wieku 18 – 64 lata zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym należących do jednej z grup: 

150 osób (90 kobiet i 60 mężczyzn) biernych zawodowo 
Bierny zawodowo: 
osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
*Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby. 
50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) bezrobotnych: w tym 15 osób (9 kobiet i 6 mężczyzn) długotrwale bezrobotnych. 
Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy 
*osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy. 
Bezrobotny niezarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy
osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia, które nie są zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy. 
*osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby. 
Długotrwale bezrobotny 
definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: 
– młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). 
– dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 
Ponadto wsparcie w projekcie jest przewidziane w szczególności dla:
a) osób z niepełnosprawnościami: 20 osób (12 kobiet, 8 mężczyzn) z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
b) zagrożone ubóstwem / wykluczeniem społecznym doświadczające wykluczenia z  powodu min.2 przesłanek: 50 osób 


Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
a)osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
b)osoby, o których mowa wart. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
c)osoby przebywające w pieczy zastępczej  lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
d)osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
e)osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.);
f)osoby z niepełnosprawnością –osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 
g)członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
h)osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
i)osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
j)osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
k)osoby korzystające z PO PŻ.
1 Obszar rewitalizacji -obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt 2, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Projekt oferuje następujące formy wsparcia: 

1.Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracjii jej monitoring  dla 200 UP w wymiarze 6 godzin na 1 UP (łącznie 1200 godzin). Opracowanie IŚR umożliwi objęcie UP zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem, dostosowanym do jego potrzeb, niezbędnym do uzyskania poprawy sytuacji UP lub uzyskania przez niego zatrudnienia
2. Poradnictwo specjalistyczne -psychologiczne, prawne i obywatelskiedla 200 UP w wymiarze:
 poradnictwo psychologiczne: 3 godziny na 1 UP,
 poradnictwo prawne: 2 godziny na 1 UP,
 poradnictwo obywatelskie: 2 godziny na 1 UP.
3.Trening z zakresu umiejętności społecznychdla 200 UP w wymiarze 2 dni x 8h x 20 gr. x śr. 10 os.;1h=45 min. Trening komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie z elementami asertywności
4.Trening ekonomicznydla200 UP w wymiarze dzień x 8h x 20 grup x śr. 10 os.;1h=45 min. Zakres m.in.: kształtowania i podtrzymywania orientacji w wartości pieniądza i towaru, umiejętności planowania wydatków wedle swoich potrzeb i możliwości; nauki gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów i usług, planowania najpotrzebniejszych zakupów, wybór sklepu pod względem cenowym.
5. Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowedla 200 UP w wymiarze średnio 120 godzin na 1 UP.Czas trwania kursów będzie dostosowany do realnych potrzeb uzyskania kwalifikacji/kompetencji po ich zakończeniu.
6. Pośrednictwo pracydla 200 UP w wymiarze średnio 12 godzin na 1 UP (łącznie 2400 godzin). Zakres: analiza IŚR i portfolio UP, wyszukiwanie ofert pracy i staży dla UP, promowanie ofert UP, skojarzenie UP z potencjalnym pracodawcą, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej
7. Staże zawodowe dla 40 UP w wymiarze 3 miesięcy

ZAMIERZONE EFEKTY PROJEKTU: 

Dzięki realizacji projektu 33 osoby zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym będą poszukiwały pracy po opuszczeniu programu, 15 osób podejmie zatrudnienie, 200 os. uzyska kompetencje lub nabędzie kwalifikacji. 

Biuro w Poznaniu:
ul. Hoża 1,
60-591 Poznań
poznan@daredukacji.pl
tel. 730 101 169 / 791 442 142