„Z pracy do pracy” – termin naboru wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w terminie od 10 czerwca 2020 r. do 25 czerwca 2020 r. prowadzony będzie nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz pomostowego wraz z załącznikami. Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data wpływu) lub dostarczyć osobiście do biura projektu, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań.
Wszystkie dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach elektronicznych na płycie CD lub pendrivie.

Dokumenty obowiązkowe do złożenia:
1. Wniosek o przyznanie bezzwrotnej dotacji na otwarcie działalności gospodarczej zawierający Biznesplan w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersją elektroniczną na 2 nośnikach (CD/pendrive) – Płytę CD należy opisać: Imię, nazwisko, pełna nazwa firmy.
2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego
3. Kserokopię zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy)
4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
6. Oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe przyznawane za zatrudnienie pracownika
7. Lista obecności z zajęć zdalnych (mail z dnia 29.04.2020)

Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć do 25.06.2020. Dokumenty niekompletne lub bez załączników nie będą przyjmowane.
Po zakończeniu naboru odbędą się obrady Komisji Oceny Wniosków.
Proszę, aby dokumenty były przedziurkowane oraz wpięte w wąsy do skoroszytów bez dodatkowych koszulek, teczek oraz skoroszytów. Dokumentów nie należy trwale zszywać!

 

Dokumenty do pobrania: