Zatrudnienie w ramach firm.

Doprecyzowując § 2 pkt. 3 d) Regulaminu tj. Punkty strategiczne (nieobowiązkowe) przyznawane za utworzenie min. 1 stanowiska pracy (z zatrudnieniem na umowę o pracę) w ciągu 12 m-cy od rozpoczęcia dział. gosp. – 30 pkt. informuję, iż w celu przyznania punktów z przedmiotowego paragrafu na etapie oceny biznesplanu przez Komisję Oceny Wniosków należy zadeklarować zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum 1/2 etatu na okres minimum 3 miesięcy. Minimalny okres (3 miesięcy) obowiązywania umowy z pracownikiem musi mieścić się w obowiązkowych 12 miesiącach prowadzenia działalności.
Jednocześnie informuję, że osoby spokrewnione oraz przebywające w tym samym gospodarstwie domowym podlegają wyłączeniu z przedmiotowego kryterium, zatem ich zatrudnienie w ramach działalności nie będzie punktowane.
Informacja o przyznaniu dodatkowych punktów i warunkach zatrudnienia osoby (określonych przez Uczestniczkę) będzie zawarta w Umowie o przyznanie bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej, a Uczestniczka która zadeklaruje takie zatrudnienie będzie zobowiązana do wykonania postanowień umowy pod rygorem zwrotu środków w przypadku ich niedopełnienia. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie dokonywania podczas kontroli prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba będzie zobowiązania do przedstawienia dokumentów potwierdzających utworzenie stanowiska pracy z uwzględnieniem w/w warunków.