ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/KNS/2022/FDE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/KNS/2022/FDE na świadczenie usług pracy socjalnej przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 56 Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego. Dotyczy projektu „Kierunek: Nowy Start!” RPDS.09.01.01- 02- 0072/20

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Dar Edukacji postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 1/KNS/2022/FDE, opublikowane w bazie konkurencyjności pod nr 2022-9889-115584), realizując zasadę konkurencyjności na Świadczenie usług pracy socjalnej przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 56 Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu pn. „Kierunek: Nowy Start!””, nr RPDS.09.01.01-02-0072/20w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 „Włączenie społeczne”, Działanie nr 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie nr 9.1.1 „Aktywna integracja – konkursy horyzontalne” Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

– w zakresie realizacji powyższego zadania dokonano wyboru oferty firmy: BRC Consulting Renata Różycka, ul. Brzozowa 3b/4, Wysoka, 52-200 Wrocław,  NIP 8941832406.

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi  61 600,00 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115584

Dziękujemy za udział w zapytaniu.