Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy

Opis projektu:

Projekt „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie Pniewy” nr RPWP.08.01.02-30-0131/17 jest realizowany od 30.09.2018 roku w Szkole Podstawowej w Chełmnie, Szkole Podstawowej w Nojewie, Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach oraz Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach (Liceum Ogólnokształcące). Realizacja projektu zakończy się z dniem 30.07.2020 roku.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego oraz Gminą Pniewy.

Celem  projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkołach biorących udział w projekcie  poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie języków obcych, matematyki, przedmiotów  przyrodniczych, doradztwa zawodowo-edukacyjnego oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (łącznie dla 760 osób), doposażenie i stworzenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, zakup sprzętu niezbędnego do indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz objęcie szkoleniami i studiami podyplomowymi 18 nauczycieli w okresie od 30.09.2018 r. do 30.07.2020 r.

Zakłada się, że dzięki realizacji projektu:

  • zostanie stworzonych bądź doposażonych 20 pracowni dydaktycznych m.in. matematycznych, chemicznych, fizycznych,
  • 80 % uczniów objętych wsparciem podniesie kompetencje kluczowe,
  • 100 % nauczycieli podniesie kompetencje lub uzyska kwalifikacje zawodowe,
  • 3 szkoły zostaną doposażone w narzędzia niezbędne do pracy z uczniem o szczególnych potrzebach wychowawczych i edukacyjnych.

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolne i szkolnej, Podziałanie 8.3.2 Kształcenie ogólne- projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu wynosi 1 563 073,62 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 1 483 923,62 zł.