PŁYNNE PRZEJŚCIE

Numer Projektu: RPWP.06.05.00-30-0002/21

Tytuł: Płynne przejście

Data rozpoczęcia projektu: 2022-01-01

Data zakończenia projektu: 2023-06-30

Obszar realizacji: Miasto Konin, powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki.

Grupa docelowa: Grupę docelową projektu stanowi 248 (137M111K) osób zagrożonych zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika, w związku z transformacją energetyczną w zakresie ograniczania wydobycia i wykorzystania węgla brunatnego (w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstwa), które pracują lub zamieszkują na obszarze powiatów: kolski, koniński, słupecki, turecki oraz miasto Konin.

Działania: Każdy z Uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy możliwe do realizacji w ramach projektu, które zostaną zidentyfikowane u Uczestnika.

1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i oceny predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej – 1 godz/os

2. Przygotowanie i realizacja IPD – 6 godz/os

3. Poradnictwo zawodowe – 1 godz/os

4. Szkolenia zawodowe – dla 198 osób. Zakres tematyczny opracowany na podstawie IPD zgodnie z predyspozycjami zawodowymi i zdrowotnymi Uczestnika oraz potrzebami rynku pracy. Średni koszt szkolenia wraz z egzaminem: 2 500,00 zł.

6. Pośrednictwo Pracy – 6 godz/os, dla 198 osób.

7. Wsparcie szkoleniowo-doradcze grupowe z zakresu przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej – dla 50 osób (56 godz/grupę)

8. Wsparcie szkoleniowo-doradcze indywidualne z zakresu przygotowania biznesplanu – 8 godz/os.

9. Dotacja na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł – dla 40 osób.

10. Finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy w wysokości 2 156,00 zł dla 40 osób, które otrzymają dotację.

Dodatkowe bezpłatne świadczenia podczas uczestnictwa w projekcie:

1. Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo i szkolenia,

2. Zwrot kosztów badań lekarskich

3. Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń

4. Stypendia szkoleniowe

5. Catering

6. Materiały szkoleniowe

Główne założenie projektu to podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia przez minimum 124 osoby, w wyniku skorzystania z udziału w projekcie.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: I kwartał 2022 r.

Kontakt:

Oddział Fundacji Dar Edukacji oraz Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego

Ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Telefon: 791 442 142