Kierunek: Nowy Start!

Projekt „Kierunek: Nowy Start!” o nr RPDS.09.01.01­-02-0072/20 realizowany przez Fundację Dar Edukacji jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami z obszaru województwa dolnośląskiego.

Zaplanowane wsparcie:

 • Przygotowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społecznej połączonej z doradztwem zawodowym;
 • Szeroki pakiet bezpłatnych szkoleń dostosowanych do uczestnika zakresu rozwoju kompetencji społecznych;
 • Bezpłatne wsparcie specjalistów m.in.: pracownika socjalnego, psychologa, prawnika, pracownika socjalnego;
 • Szkolenia zawodowe z kompetencji i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy wraz ze stypendium szkoleniowym;
 • Doradztwo zawodowe i Pośrednictwo pracy;
 • Płatne staże zawodowe;
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i catering w trakcie szkoleń.

Grupę docelową projektu stanowi 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej oraz wsparcia w powrocie na rynek pracy, zamieszkujące na terenie Dolnego Śląska.

Szczegółowy opis grupy docelowej:

 • osoby bezrobotne (w tym również niezarejestrowane w PUP);
 • osoby długotrwale bezrobotne (w tym bierne zawodowo);
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych z powodu np. wykształcenia, braku doświadczenia zawodowego, itp.;
 • osoby z niepełnosprawnością w tym również z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • osoby 50+;
 • osoby bierne zawodowo;
 • osoby ubogo pracujące;
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

ZAPRASZAMY! Odezwij się do nas!

Okres realizacji projektu od 01.09.2021 do 30.06.2023

Wartość projektu: 1 034 741,68 PLN
Dofinansowanie projektu z UE:  879 530,42 PLN

e-mail: wroclaw@daredukacji.pl
TELEFON: 71 724 22 98 TEL. komórkowy: 513 338 371
BIURO PROJEKTU WROCŁAW: ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9: Włączenie społeczne,  Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do biura projektu osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław

Dokumenty do pobrania: