Kompetentny uczeń

Projekt „Kompetentny uczeń” prowadzony jest w partnerstwie z Centrum Kształcenia Nauka w Pile

Projekt jest realizowany od 01.09.2020 do 31.12.2021 roku w Technikum i Liceum prowadzonych przez Centrum Nauka w Pile

Celem projektu jest podniesienie kompetencji minimum 225 (117K, 108M) uczniów Technikum i Liceum prowadzonych przez Centrum Nauka w Pile poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, doradztwa zawodowo-edukacyjnego oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych łącznie dla 250 (130K, 120M)os., doposażenie i stworzenie 7 pracowni matematyczno-przyrodniczych, zakup sprzętu niezbędnego do indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz objęcie szkoleniami i studiami podyplomowymi 6 nauczycieli/lek(5K,1M) w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji nauczycieli
 2. Doposażenie i adaptacja 3 sal Matematycznych
 3. Doposażenie 2 pracowni Geograficznych
 4. Doposażenie pracowni Biologicznej
 5. Doposażenie pracowni Chemicznej
 6. Doposażenie do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 7. Zajęcia grupowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wsparcie logopedyczne
 8. Zajęcia grupowe dla uczniów specjalnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia korekcyjno –kompensacyjne
 9. Zajęcia indywidualne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne (socjoterapeutyczne)
 10. Zajęcia indywidualne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wsparcie psychologiczne
 11. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z matematyki
 12. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z geografii
 13. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych biologicznochemiczne: Klub Młodego Odkrywcy
 14. Zajęcia wspierające uczniów uzdolnionych z matematyki
 15. Zajęcia wyrównawcze z języków obcych
 16. Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
Karolina Piotrowska – Koordynator Projektu
tel.: 730 250 210

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020


Wartość projektu: 456 893,63 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 427 093,63 zł