Pilska Akademia Zawodowców

Opis projektu:

Projekt Pilska Akademia Zawodowców RPWP.08.03.01-30-0043/19 jest realizowany przez Fundację Dar Edukacji we współpracy z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego oraz Centrum Kształcenia Nauka Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu od 01.09.2020 do 31.03.2023

Biuro projektu:
ul. Hoża 1
60-591 Poznań

Wartość projektu: 1 477 137,48 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 298 908,48 PLN

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji wśród minimum 168(40K128M) uczniów i 4(3M1K)nauczycieli kształcenia zawodowego z technikum prowadzonego przez Centrum Kształcenia Nauka w Pile poprzez objęcie wsparciem 210(50K160M) uczniów warsztatami i szkoleniami zawodowymi, zajęciami z j.angielskiego, stażami zawodowymi i doradztwem zawodowym, nawiązanie ścisłej współpracy z wielkopolskimi pracodawcami, doposażenia pracowni kształcenia praktycznego i objęcie 4(3M1K) nauczycieli studiami podyplomowymi w okresie 01.09.2020 do 31.03.2023 r.

Chętnych do udziału w Projekcie zapraszamy do biura projektu lub do kontaktu mailowego lub telefonicznego:                                         

ul. Hoża 1, 60-591 Poznań                          

tel.: + 61 642 98 63                                      

e-mail: m.karolczak@firs.org.pl