rozliczenie dotacji Przedsiębiorcze kobiety

W związku z rozpoczęciem zakupów w ramach powstałych firm informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków należy:
  1. Wszelkie zakupy finansowane z dotacji oraz/lub wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta,
  2. Opis dokumentów należy nadrukowywać (lub dołączać w postaci załącznika do faktury lub innego dokumentu zakupowego) na każdym dokumencie wystawionym na firmę, który potwierdza wydatkowanie dotacji lub wsparcia pomostowego.
  3. W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestniczka nie posiada towarów, które wykazała w rozliczeniu, a które nabyła w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestniczka powinna wykazać dochód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów (zdjęcia w momencie zakupu).
  4. Osoby, które w ramach dotacji zamierzają zakupić używane środki trwałe zobowiązane są do przedstawienia załączonych poniżej dwóch oświadczeń dotyczących środka trwałego oraz jego pochodzenia.
  5. Należy pamiętać, iż zakupione na podstawie umów cywilno-prawnych (tzw. umowa kupna-sprzedaży) sprzęty należy zgłaszać do Urzędu Skarbowego oraz posiadać potwierdzenia zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (2% wartości umowy).
  6. Formularz zawierający tabele z rozliczeniem dotacji należy przedstawić po zrealizowaniu całej inwestycji, tj. wydatkowaniu środków i dokonaniu założonych w biznesplanie zakupów.
Ponadto do dnia 5. każdego miesiąca należy przesyłać na adres mailowy przedsiebiorcze-kobiety(at)daredukacji.pl potwierdzenie (w formacie pdf) zapłaty składek ZUS. W przypadku braku potwierdzenia zapłaty ZUS wstrzymana zostaje wypłata kolejnej transzy wsparcia pomostowego dla wszystkich Uczestniczek.
W załączeniu znajdą Panie również wniosek o zmianę w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w biznesplanie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Zmiany mogą dotyczyć terminu dokonywania zakupów, przesunięć cenowych powyżej 10% wartości pozycji, parametrów technicznych sprzętu oraz innych w zależności od potrzeby.
Życzymy powodzenia w rozruszaniu firm!

Ostateczna lista rankingowa

Procedura odwoławcza została zakończona.
Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania z listy nr 3. Listy nr 1 i 2 nie uległy zmianie.
Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!
Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcia pomostowego. Aby tego dokonać należy przedstawić dokumenty:
1. założenie działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem w zakresie zgodności kodu PKD – konieczność zgodności PKD w zakresie branż OZE i SMART! – wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG ze statusem firmy „aktywny”,
2. założenie firmowego konta bankowego z nazwą firmy – wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem,
3. zabezpieczenie umowy w jeden ze sposobów wskazanych w regulaminie zabezpieczeń załączonym poniżej wraz z oświadczeniami. Na podstawie zestawienia dokumentów będą mogli Państwo zweryfikować czy do zabezpieczenia został przedstawiony wymagany komplet dokumentów. Nie może zabraknąć żadnego z wymaganych załączników.
W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia – poręczyciele zobowiązani są stawić się razem z Uczestniczką projektu aby dopełnić dokumentów oraz potwierdzić swoją tożsamość. W przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego – dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika – Uczestniczka podpisuje umowę o przyznanie bezzwrotnej dotacji, a następnie udaje się z nią do notariusza w celu zabezpieczenia. Po dokonaniu zabezpieczenia Uczestniczka dostarcza akt notarialny koordynatorowi projektu w terminie zawartym w umowie.
4. Przedstawienie do umowy zaktualizowanego o datę harmonogramu rzeczowo-finansowego z biznesplanu. (zmiany w harmonogramie będą mogły być wprowadzone po podpisaniu umowy. Formularz zmian będzie opublikowany w terminie późniejszym).
Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Umowy będą podpisywane w dniach 9-10 sierpnia w godzinach 9-17 w biurze projektu na ul. Legionów 12/1, Konin.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 531 007 148.

Gratulujemy serdecznie przyznanych dofinansowań i życzymy powodzenia w prowadzeniu własnej firmy!

Lista rankingowa nr 3 po odwołaniach

Weksel
Umowa poręczenia

zał 1
zał 2
zał 3a
zał 3b
zał 3
zał 4
czał 5
Regulamin zabezpieczenia środków

Wstępne listy rankingowe

W załączeniu publikujemy listy wniosków rekomendowanych do dofinansowania oraz skierowanych na listę rezerwową. Zostały ogłoszone 3 listy rankingowe:

  1. w ramach branży OZE – Lista rankingowa 1
  2. w ramach branży SMART – Lista rankingowa 2
  3. pozostałe branże (w tym SMART)- Lista rankingowa 3

informujemy, iż na liście nr 3 wnioski nr 1-18 (w kolejności od największej liczby punktów) zostały zakwalifikowane do dofinansowania, wnioski od 19-24 również są rekomendowane do dofinansowania jednak pula tych środków jest przeznaczona na ewentualne odwołania zatem ostateczne brzmienie listy rankingowej może ulec zmianie w pozycjach 19-30.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych osobom zakwalifikowanym do listy rezerwowej przysługują odwołania, które należy przygotować w wersji elektronicznej (zeskanowane) wraz z podpisem, a następnie przesłać na adres mailowy przedsiebiorcze-kobiety@daredukacji.pl, a także w wersji papierowej na adres biura projektu. Informujemy, iż karty oceny zostaną wysłane jedynie do osób, które zakwalifikowały się do dofinansowania/rezerwy finansowej na odwołania oraz do osób zakwalifikowanych do listy rezerwowej.

Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszone ostateczne listy rankingowe. Po ogłoszeniu ostatecznych list będą Panie zobowiązane do otwarcia działalności gospodarczych, zabezpieczenia oraz podpisania umów na wypłatę bezzwrotnej dotacji. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 531 007 148. Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!

Formularz odwołania

Nabór biznesplanów

W terminie od 26 do 30 czerwca prowadzony będzie nabór biznesplanów wyłącznie w biurze projektu na ul. Legionów 12/1, Konin w godzinach otwarcia biura (Od poniedziałku do środy w godzinach od 10-14, od czwartku do piątku w godzinach od 12-16).
W załączeniu znajdują się dokumenty obowiązkowe do złożenia:
1. wniosek o przyznanie dotacji,
2. wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego,
3. oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis,
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w załączeniu znajduje się również instrukcja wypełniania formularza oraz lista identyfikatorów gmin)
Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie.
Po zakończeniu tego terminu odbędą się obrady Komisji Oceny Wniosków.
Życzymy powodzenia! 🙂
Jednocześnie w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe przyznawane za zatrudnienie pracownika do biznesplanów należy dołączyć oświadczenie o przewidywanym zatrudnieniu.

Zatrudnienie w ramach firm.

Doprecyzowując § 2 pkt. 3 d) Regulaminu tj. Punkty strategiczne (nieobowiązkowe) przyznawane za utworzenie min. 1 stanowiska pracy (z zatrudnieniem na umowę o pracę) w ciągu 12 m-cy od rozpoczęcia dział. gosp. – 30 pkt. informuję, iż w celu przyznania punktów z przedmiotowego paragrafu na etapie oceny biznesplanu przez Komisję Oceny Wniosków należy zadeklarować zatrudnienie osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimum 1/2 etatu na okres minimum 3 miesięcy. Minimalny okres (3 miesięcy) obowiązywania umowy z pracownikiem musi mieścić się w obowiązkowych 12 miesiącach prowadzenia działalności.
Jednocześnie informuję, że osoby spokrewnione oraz przebywające w tym samym gospodarstwie domowym podlegają wyłączeniu z przedmiotowego kryterium, zatem ich zatrudnienie w ramach działalności nie będzie punktowane.
Informacja o przyznaniu dodatkowych punktów i warunkach zatrudnienia osoby (określonych przez Uczestniczkę) będzie zawarta w Umowie o przyznanie bezzwrotnych środków na otwarcie działalności gospodarczej, a Uczestniczka która zadeklaruje takie zatrudnienie będzie zobowiązana do wykonania postanowień umowy pod rygorem zwrotu środków w przypadku ich niedopełnienia. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie dokonywania podczas kontroli prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba będzie zobowiązania do przedstawienia dokumentów potwierdzających utworzenie stanowiska pracy z uwzględnieniem w/w warunków.

Startujemy ze szkoleniami już od przyszłego poniedziałku!

W załączeniu przedstawiamy skład grup szkoleniowych oraz grafiki szkoleń.
Z uwagi na zrekrutowanie osób z terenu powiatu konińskiego oraz tureckiego szkolenia zostaną zorganizowane w miastach Konin oraz Turek (adresy w grafikach). Skład grup szkoleniowych nastąpił według miejsca zamieszkania.
O terminach doradztwa indywidualnego zostaną Panie poinformowanie indywidualnie aby dobrać odpowiadający termin.
Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem projektu każda z Uczestniczek zobowiązana jest do uczestnictwa w co najmniej 80% godzin bloku szkoleniowo-doradczego aby przystąpić do egzaminu końcowego, którego wynik będzie również liczony podczas wyboru biznesplanów do dofinansowania.
Powodzenia w chłonięciu wiedzy!

PRZEDSIĘBIORCZE KOBIETY – ostateczna lista rankingowa!

W załączeniu przedstawiamy Państwu ostateczną listę rankingową po odwołaniach. Oceny odwołań wraz z podsumowaniem punktacji zostały wysłane na adresy mailowe podane w formularzach rekrutacyjnych. Z osobami zakwalifikowanymi do projektu skontaktujemy się w celu umówienia terminów rozpoczęcia działań przygotowujących do prowadzenia własnej działalności. Osobom zakwalifikowanym gratulujemy! Osobom zakwalifikowanym do listy rezerwowej życzymy powodzenia w dążeniu do założenia własnej firmy!

Ostateczna lista rankingowa

Końcówka rekrutacji – PRZEDSIĘBIORCZE KOBIETY

PRZEDSIĘBIORCZE KOBIETY – to ostatni projekt dotacyjny w Wielkopolsce i wraz z końcem marca kończymy rekrutację. Tylko do 31.03 można jeszcze składać dokumenty rekrutacyjne, dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływy do biura – dotyczy również przesyłek pocztowych)

W tym – ostatnim – tygodniu przedłużyliśmy godziny otwarcia biura w Koninie:

29/03 środa 8.00 – 14.00

30/03 czwartek 8.00 – 15.30 (z przerwą pomiędzy 9.30 a 11.00)
31/03 piątek – 8.00 – 16.00

Centrala Partnera (FIRS) w Poznaniu bez zmian – codziennie do 16.00

dokumenty są przyjmowane w obu biurach

Zmiana godzin otwarcia biura w Koninie

Informujemy, iż wprowadzamy nowe godziny funkcjonowania biura projektu przy ul. Legionów 12/1 w Koninie:
Od poniedziałku do środy w godzinach od 10-14,
od czwartku do piątku w godzinach od 12-16.
W biurze mogą Państwo zaczerpnąć informacji dotyczących projektów lub uzyskać wzory dokumentów niezbędnych do przystąpienia do projektu.
Zapraszamy!

Przedsiębiorcze Kobiety – Można aplikować do projektu!

Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca zaakceptowała opracowane przed Fundację dokumenty rekrutacyjne, które znajdują się w załączeniu. Zgodnie z regulaminem rekrutacji rekrutacja rozpocznie się 5 dni od momentu publikacji dokumentów tj.: od 16. lutego 2017 r. Zapraszamy do składania formularzy!

www.daredukacji.pl/przedsiebiorcze-kobiety

1. Regulamin rekrutacji Przedsiębiorcze kobiety
2. Formularz rekrutacyjny