Listy wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji w ramach III tury „WŁASNA FIRMA”

W załączeniu publikujemy listę wniosków rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania, które otrzymały min. 60 % punktów w poszczególnych kategoriach i 60 % punktów ogółem na etapie procedury oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Własna Firma” złożonych do dnia 22.09.2017 r. (III tura ocen).

I

Uczestników, którzy znaleźli się na liście wniosków rekomendowanych do dofinasowania informujemy, iż kolejnym etapem jest podpisanie umowy na wypłatę środków na rozwój przedsiębiorczości oraz zawnioskowanie i zawarcie umowy o wsparcia pomostowe.

Do podpisania umowy o dofinasowanie niezbędne jest:

  1. Założenie działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem (zgodność PKD) – wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG,
  2. Założenie firmowego konta bankowego z nazwą firmy – wymagana informacja o numerze rachunku bankowegozałącznik 13 informacja o rach.bankowym_Własna_Firma_FDE_ostateczny
  3. Dostarczenie zabezpieczenie umowy w sposobów wskazanych w regulaminie- Załącznik 15 weksel z deklaracją wekslową_Własna_Firma_FDE_ostateczny 1.1.) wraz z oświadczeniem małżonka w przypadku wspólnotyzałącznik 12_oświadczenie współmałżonka_Własna Firma_FDE_ostateczny 1.1
  4. Dostarczenie zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy HARMONOGRAM RZECZOWO_aktualny na dzień wniosku
  5. Dostarczenie oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis załącznik 20 Oświadczenie o aktualn.danych de minimis_Własna Firma_FDE_ostateczna

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Terminy podpisywania umów będą ustalane indywidualnie. W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 71 72 42 298.

Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do dofinansowania!

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW REKOMENDOWYACHYCH DO PRZYZNANIE DOTACJI_K+M

II

Uczestników, którzy znaleźli się na liście wniosków NIErekomendowanych do dofinasowania informujemy, iż Zgodnie z zapisami z §7 pkt. od 40 do 43-  Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przysługuje procedura odwoławcza opisana w regulaminie.

ZESTAWIENIE WNIOKSÓW NIEREKOMENDOWANYCH DO DOFINASOWANIA III TURA K+M