Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo, Fundacja Dar Edukacji w związku z realizacją projektu Klub Seniora ,,zapał –życie – ruch”, RPWP.07.02.02-30-0085/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zrealizowanie usługi w zakresie wynajmu autobusów w celu dojazdu na spotkania warsztatowe (maksymalnie do 60 km w obie strony) na terenie województwa wielkopolskiego ( teren gminy Lisków pow. Kaliski). Oferty należy przedstawić do dnia 13/11/2018 osobiście bądź pocztą na adres: Fundacja Dar Edukacji, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, bądź na adres mailowy Fundacji.