„Będę miała firmę” – informacje

18.02.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że procedura odwoławcza zostanie zakończona 21 lutego br. 22 lutego zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa.

Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego oraz doradczego wsparcia pomostowego. Aby tego dokonać należy:

  1. założyć działalność zgodnie ze złożonym biznesplanem w zakresie zgodności kodu PKD – konieczność zgodności PKD w zakresie branż SMART i OZE wykazanych jako główne PKD – wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG ze statusem firmy „aktywny”,
  2. przedstawić potwierdzenie zgłoszenia do ZUS,
  3. założyć firmowe konto bankowe z nazwą firmy – wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem poświadczone za zgodność z oryginałem,
  4. zabezpieczyć umowę o bezzwrotną dotację w jeden ze sposobów wskazanych w regulaminie zabezpieczeń opublikowanym w dniu 18.02.2019 na stronie internetowej projektu. Na podstawie zestawienia dokumentów będą mogli Państwo zweryfikować czy do zabezpieczenia został przedstawiony wymagany komplet dokumentów. Nie może zabraknąć żadnego z wymaganych załączników.

    W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia – poręczyciele zobowiązani są stawić się razem z Uczestniczką projektu aby dopełnić dokumentów oraz potwierdzić swoją tożsamość. W przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego – dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika – Uczestniczka podpisuje umowę o przyznanie bezzwrotnej dotacji, a następnie udaje się z nią do notariusza w celu zabezpieczenia. Po dokonaniu zabezpieczenia Uczestniczka dostarcza akt notarialny koordynatorowi projektu w terminie zawartym w umowie.

  5. przedstawienie do umowy zaktualizowanego o datę harmonogramu rzeczowo-finansowego z biznesplanu – jeśli komisja nie dokonała zmniejszenia dofinansowania, wtedy należy przynieść niezmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy. (zmiany w harmonogramie będą mogły być wprowadzone po podpisaniu umowy. Formularz zmian będzie opublikowany w terminie późniejszym).

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Umowy będą podpisywane 26 lutego w godzinach 9:00 – 13:00 w biurze projektu przy ul. Hożej 1 w Poznaniu. Osoby, które we wskazanym terminie nie mogą się stawić proszone są o kontakt z koordynatorem, w takim przypadku ustalany będzie indywidualny termin podpisania umowy.

Regulamin zabezpieczeń – plik pdf

Regulamin zabezpieczeń – plik doc.

Umowa poręczenia

Weksel

Załącznik 1_Kwestionariusz os. beneficjenta

Załącznik 2_ Kwestionariusz os. poręczyciela

Załącznik 3a_Oświadczenie_zgoda

Załącznik 3b_Oświadczenie_zgoda małżonka

Załącznik 3c_Oświadczenie o niepozostawaniu w zw. małż.

Załącznik 4_Zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik 5_zgoda małżonka poręczyciela

Zestawienie dokumentów