ZAPYTANIE OFERTOWE 1/KNS/2022/FDE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Szanowni Państwo
Fundacja Dar Edukacji ogłasza zapytanie ofertowe na 

Świadczenie usług pracy socjalnej przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 56 Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego

w ramach realizowanego projektu pt. Kierunek: Nowy Start!” RPDS.09.01.01-02-0072/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie:9.1.1 Aktywna integracja konkursy horyzontalne.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 05.07.2022 r. godz.15:00

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115584  

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami: