Rozpoczęcie rekrutacji do projektu „Płynne przejście”

Szanowni Państwo,

w załączeniu publikujemy dokumenty rekrutacyjne do projektu „Płynne przejście”. Zgodnie z zapisami regulaminu nabór formularzy rozpocznie się 10 dni od opublikowania dokumentów na niniejszej stronie internetowej.

Załączone dokumenty to:

  1. Regulamin rekrutacji określający wszelkie warunki zgłoszenia się do projektu
  2. Wstępny formularz rekrutacyjny A – dla osób zainteresowanych skorzystaniem ze szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe
  3. Wstępny formularz rekrutacyjny B – dla osób zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej.
  4. Karta oceny formularza rekrutacyjnego zawierające klucz danych według których zostanie oceny złożony formularz.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i skorzystania z udziału w projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się w zakładce „PŁYNNE PRZEJŚCIE” na panelu głównym z lewej strony.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie czekaj i zgłoś się już dziś! ZAPRASZAMY.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/KNS/2022/FDE

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/KNS/2022/FDE na świadczenie usług pracy socjalnej przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 56 Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego. Dotyczy projektu „Kierunek: Nowy Start!” RPDS.09.01.01- 02- 0072/20

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Dar Edukacji postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 1/KNS/2022/FDE, opublikowane w bazie konkurencyjności pod nr 2022-9889-115584), realizując zasadę konkurencyjności na Świadczenie usług pracy socjalnej przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 56 Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu pn. „Kierunek: Nowy Start!””, nr RPDS.09.01.01-02-0072/20w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WD 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 9 „Włączenie społeczne”, Działanie nr 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie nr 9.1.1 „Aktywna integracja – konkursy horyzontalne” Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

– w zakresie realizacji powyższego zadania dokonano wyboru oferty firmy: BRC Consulting Renata Różycka, ul. Brzozowa 3b/4, Wysoka, 52-200 Wrocław,  NIP 8941832406.

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi  61 600,00 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115584

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/KNS/2022/FDE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

Szanowni Państwo
Fundacja Dar Edukacji ogłasza zapytanie ofertowe na 

Świadczenie usług pracy socjalnej przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania 56 Uczestników projektu na terenie Województwa Dolnośląskiego

w ramach realizowanego projektu pt. Kierunek: Nowy Start!” RPDS.09.01.01-02-0072/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie:9.1.1 Aktywna integracja konkursy horyzontalne.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 05.07.2022 r. godz.15:00

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115584  

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami:

Informacja o administratorze danych Uczestników/czek projektu „Język angielski to Twoja przyszłość”

Fundacja Dar Edukacji informuje, iż w ramach projektu „Język angielski to Twoja przyszłość” administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-202 jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Aktualizacja administratora odnosi się do punkt nr 1 oświadczenia RODO, które było składane do formularza rekrutacyjnego.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – zapewnienie sal szkoleniowych

Szanowni Państwo,

Fundacja Dar Edukacji w związku z realizacją projektu ,,Aktywna postawa” RPWP.07.01.02-30-0007/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zapewnienie sal szkoleniowych

Oferty należy przedstawić do dnia 23.02.2022r.osobiście lub pocztą na adres:
Fundacja Dar Edukacji, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań,
bądź na adres e-mail: j.gosciniak@firs.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną̨ dokumentacją i do udziału w postępowaniu.


W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – przeprowadzenie pośrednictwa pracy

Szanowni Państwo,

Fundacja Dar Edukacji w związku z realizacją projektu ,,Aktywna postawa” RPWP.07.01.02-30-0007/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację pośrednictwa pracy

Oferty należy przedstawić do dnia 23.02.2022r.osobiście lub pocztą na adres:
Fundacja Dar Edukacji, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań,
bądź na adres e-mail: j.gosciniak@firs.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną̨ dokumentacją i do udziału w postępowaniu.


W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – wsparcie psychologiczne

Szanowni Państwo,

Fundacja Dar Edukacji w związku z realizacją projektu ,,Aktywna postawa” RPWP.07.01.02-30-0007/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 7.1.2 Aktywna integracja, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację wsparcia psychologicznego

Oferty należy przedstawić do dnia 23.02.2022r. osobiście lub pocztą na adres:
Fundacja Dar Edukacji, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań,
bądź na adres e-mail: j.gosciniak@firs.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną̨ dokumentacją i do udziału w postępowaniu.


W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – Przeprowadzenie doradztwa zawodowego

Szanowni Państwo,

Fundacja Dar Edukacji w związku z realizacją projektu ,,Aktywna postawa” RPWP.07.01.02-30-0007/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1: Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2: Aktywna integracja, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację doradztwa zawodowego

Oferty należy przedstawić do dnia 23.02.2022r. osobiście lub pocztą na adres:
Fundacja Dar Edukacji, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań,
bądź na adres e-mail: j.gosciniak@firs.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną̨ dokumentacją i do udziału w postępowaniu.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji