Z pracy do pracy – informacje

Szanowni Państwo,

Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego oraz doradczego wsparcia pomostowego. Aby tego dokonać należy:

1. założyć działalność zgodnie ze złożonym biznesplanem w zakresie zgodności kodu PKD – konieczność zgodności PKD w zakresie branży SMART wykazanej jako główne PKD – wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG ze statusem firmy „aktywny”,

2. przedstawić potwierdzenie zgłoszenia do ZUS,

3. założyć firmowe konto bankowe z nazwą firmy – wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem poświadczone za zgodność z oryginałem,

4. zabezpieczyć umowę o bezzwrotną dotację w jeden ze sposobów wskazanych w regulaminie zabezpieczeń opublikowanym w dniu 20.07.2020 na stronie internetowej projektu. Na podstawie zestawienia dokumentów będą mogli Państwo zweryfikować czy do zabezpieczenia został przedstawiony wymagany komplet dokumentów. Nie może zabraknąć żadnego z wymaganych załączników.
W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia – poręczyciele zobowiązani są stawić się razem z Uczestnikiem/czką projektu aby dopełnić dokumentów oraz potwierdzić swoją tożsamość. W przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego – dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika – Uczestnik/czka podpisuje umowę o przyznanie bezzwrotnej dotacji, a następnie udaje się z nią do notariusza w celu zabezpieczenia. Po dokonaniu zabezpieczenia Uczestnik/czka dostarcza akt notarialny koordynatorowi projektu w terminie zawartym w umowie.

5. przedstawienie do umowy zaktualizowanego o datę harmonogramu rzeczowo-finansowego z biznesplanu – jeśli komisja nie dokonała zmniejszenia dofinansowania, wtedy należy przynieść niezmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy. (zmiany w harmonogramie będą mogły być wprowadzone po podpisaniu umowy. Formularz zmian będzie opublikowany w terminie późniejszym).

6. przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu w opłacaniu podatków oraz składek ZUS

7. przedstawienie oświadczenia, że działalność gospodarcza, na którą otrzymuje środki, nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny.

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Umowy będą podpisywane w ostatnim tygodniu lipca w biurze projektu przy ul. Hożej 1 w Poznaniu. O dokładnym terminie poinformujemy Państwa w ciągu najbliższych 3 dni. Osoby, które we wskazanym terminie nie będą mogły się stawić proszone są o kontakt z koordynatorem, w takim przypadku ustalany będzie indywidualny termin podpisania umowy.